ARBETSMILJÖPOLICY

​

Syftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt  

eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador 

till gagn för både den enskilde och företaget.Det är företagets skyldighet att tillse att

 vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som 

förhållningssätt. Riskbedömning genomförs för alla projekt.

​

Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig 

uppföljning och redovisning av bl.a. tillbud/olycksfall.En gång per år genomförs en 

personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, 

analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.

​

Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö. All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och närmast överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

​

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan

accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

MÅNGFALDS OCH JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

​

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång. Som ett företag i utveckling vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare. Med mångfald menar vi  den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar synbara skillnader såsom ålder, kön, etnisk tillhörighet och fysiska förutsättningar samt underliggande skillnader som religion, trosuppfattning, sätt att tänka och agera. Inom vårt företag ska vi behandla alla människor med respekt och värdighet i enlighet med våra affärsprinciper. 

​

​

​

​

​

VÅRA RIKTLINJER

Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.

Detta innebär att hänsyn visas till alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och att det ska beredas lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, språkbruk, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter.

Förebygga och förhindra trakasserier. 

Vi skall motverka handlingar som avser ovälkommet uppträdande och som kan uppfattas kränkande av medarbetarens integritet. Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder. 

Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.

Med det menar vi att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska få samma möjlighet till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.

Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter. 

Vi skall åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbeten och positioner samt att alltid verka för att lediga arbeten i så stor ut sträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män.

Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.

Att underlätta för föräldrar genom att t ex möjliggöra nyttjande av flexibla arbetstider och förlägga möten 

under ordinarie arbetstid.

Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad. 

Det ska säkerställas att ingen medarbetare lönediskrimineras.

​

​

Göteborgs Byggsystem AB

Marieholmsgatan 128C

415 02 Göteborg

​

Telefon växel: 031-162343

Mail: info@gbgbyggsystem.se

Orgnr: 559132-7308